Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2

Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Điểm nổi bật
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Chi tiết
Video
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Tổng thể
Combo Khung 2,5x2,5x2,5 + Thảm Swing 1,5x1,5 + Giỏ chip xanh + Put 1.2x2.5 + Thảm cỏ nhân tạo 2,5x2,5 + Khay cao su + 25 bóng - CBKL11.2
Hình ảnh Unbox
 • Điểm nổi bật
 • chi tiết
 • Tổng thể
 • Thông tin
  sản phẩm
 • Thông số
  kỹ thuật
Giờ Vàng Sale Shock

Kết thúc trong

18/08/2023 15:44:00

11,200,000 đ

12,500,000 đ
GreenGolf Cam Kết
 • 100% hàng chính hãng
  100% hàng chính hãng
 • Giao hàng toàn quốc
  Giao hàng toàn quốc
 • Dịch vụ tận tâm
  Dịch vụ tận tâm
 • Ưu đãi về giá
  Ưu đãi về giá
Ưu đãi khi thanh toán
 • Nhận mã giảm giá 5% cho sản phẩm tiếp theo khi khách hàng chụp ảnh cùng sản phẩm khi nhận hàng
  Nhận mã giảm giá 5% cho sản phẩm tiếp theo khi khách hàng chụp ảnh cùng sản phẩm khi nhận hàng
 • tặng 3 bóng tập golf
  tặng 3 bóng tập golf
Gọi đặt mua 08.9999.0345 (7:30 - 22:00)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm CBKL10
Xuất xứ Green Golf Store
Năm sản xuất 2023
Bảo hành  5 năm
Trọng lượng 38kg
Tính năng Giúp tập luyện hỗ trợ hoàn hảo cho bạn đánh được những cú swing tốt nhất.
Kích thước ( rộng - cao - sâu) Chiều rộng 2.5m x chiều cao 2.5m x chiều sâu 2.5m
Màu sắc

Khung: màu đen, thép mạ kẽm sơn tĩnh điện

Lưới: màu xanh tinh tế, sang trọng, lưới chuyên thi công sân tập golf

Thanh khung 

33 ống thép mạ kẽm được sơn tĩnh điện bên ngoài

( Gồm 22 thanh thép 1m 1 đầu, 7 thanh thép 0.5m 2 đầu)

Đoạn nối thanh khung 8
Chất liệu khung Mạ kẽm, mạ tĩnh điện. 
Chống oxi hóa 30 độ rất chắc chắn
Bộ lưới golf, lưới giảm chấn

Bộ lưới may viền 4 mặt xung quanh, có miếng dính chắc, bền. 

Lưới giảm chấn may viền kích thước 2.5mx2.5m tránh bóng bật lại người. 

Đường kính mắt lưới: 25 mm

Chất liệu: HDPE, gồm 30 sợi cước nhỏ kết xoắn lại.

Lưới cao cấp chuyên thi công sân tập golf lớn, lưới theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Bọc bảo vệ khung Bảo ôn phi 30 bọc bên ngoài thanh khung, hạn chế bóng va đập
Chất liệu bọc Mút xốp
Tháo lắp  Dễ dàng, có giấy hướng dẫn lắp đặt, video 3d, video thực tế lắp đặt
Tâm phát bóng chịu lực  1.5m x 1.5m
Thanh góc Phi 30 ống nối
Bao bì  Bao bì dày 2 lớp, dày 20mm, kích thước 110x30x50mm
Thông tin sản phẩm

CBKL11.2- COMPO KHUNG TẬP GOLF KÍCH THƯỚC 2.5 X 2.5 X 2.5M

MÃ SẢN PHẨM: CBKL11.2

1.Combo sản phẩm bao gồm : 

 1.  Bộ khung golf lắp ghép khung , hồng tâm, lưới golf kích thước cao 2.5m x ngang 2.5m x sâu 2.5m
 2. Thảm Swing Golf Kích Thước 1.5mx1.5m
 3. Giỏ chip xanh  
 4. Put 1.2mx2.5m 
 5. Thảm cỏ trải sàn 2.5m x 2.5m chống bóng nảy khi rơi xuống đất
 6. Khay đựng bóng chiết liệu cao su
 7. 25 bóng golf mới
 8. Miễn phí giao hàng trên 63 tỉnh thành
 9. Bảo hành 5 năm, bảo trì trọn đời 

 

2. Chất lượng sản phẩm

Video feedback của khách hàng test sản phẩm thực tế khung golf 2,5x2,5x2,5

 

3. Lợi ích khi mua combo CBKL10

Một số lợi ích của việc mua khung tập golf của Greengolf bao gồm:

 • Tiết kiệm chi phí: So với việc chơi golf tại các sân golf, việc tập luyện tại nhà với khung tập golf của Greengolf sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể.
 • Tiện lợi: Bạn có thể tập luyện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, mà không cần phải di chuyển đến sân golf.
 • Tăng cường sức khỏe: Tập luyện với khung tập golf của Greengolf giúp bạn tăng cường sức khỏe, cải thiện sức bền, sự dẻo dai và khả năng phối hợp nhịp nhàng của các cơ bắp.
 • Cải thiện kỹ thuật đánh golf: Khung tập golf của Greengolf giúp bạn cải thiện kỹ thuật đánh golf của mình, bao gồm tư thế, động tác và lực swing.

4. Thông tin chi tiết về sản phẩm 

Khung tập golf GreenGolf 

được làm bằng kim loại sơn tích điện, chống gỉ và mối mọt, gia công tinh xảo và chắc chắn, có màu đen. Khung được thiết kế để phù hợp với mọi kích thước sân golf, và có thể được lắp đặt và tháo dỡ dễ dàng. Khung được trang bị lưới chắn bóng chất lượng cao, giúp ngăn bóng bay ra ngoài và gây nguy hiểm cho người khác. Khung tập golf GreenGolf là một sản phẩm tuyệt vời cho những người yêu thích chơi golf, giúp bạn luyện tập kỹ thuật và nâng cao thành tích của mình.

Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của khung tập golf GreenGolf:

 • Được làm bằng kim loại sơn tích điện, chống gỉ và mối mọt
 • Gia công tinh xảo và chắc chắn
 • Có màu đen
 • Phù hợp với mọi kích thước sân golf 
 • Có thể được lắp đặt và tháo dỡ dễ dàng
 • Khung được bọc một lớp bảo ôn

Lớp bảo ôn bảo vệ khung golf chống ồn chống lục đàn hồi được làm bằng xốp màu đen có tác dụng giúp giảm tiếng ồn khi đánh bóng, ngăn ngừa khung golf bị va đập và bảo vệ khung golf khỏi các tác động của môi trường. Lớp bảo ôn được làm từ chất liệu cao cấp, có độ đàn hồi tốt, giúp giảm thiểu tiếng ồn và bảo vệ khung golf một cách hiệu quả. Lớp bảo ôn có màu đen, giúp khung golf trông đẹp mắt và sang trọng hơn.

Dưới đây là một số tác dụng của lớp bảo ôn bảo vệ khung golf chống ồn chống lục đàn hồi được làm bằng xốp màu đen:

 • Giảm tiếng ồn khi đánh bóng: Lớp bảo ôn có tác dụng hấp thụ âm thanh, giúp giảm tiếng ồn khi đánh bóng, tạo ra môi trường tập luyện yên tĩnh và thoải mái hơn.
 • Ngăn ngừa khung golf bị va đập: Lớp bảo ôn có tác dụng bảo vệ khung golf khỏi các tác động của môi trường, chẳng hạn như mưa, nắng, gió, bụi bẩn,...
 • Bảo vệ khung golf khỏi các tác động của môi trường: Lớp bảo ôn có tác dụng ngăn ngừa khung golf bị ẩm mốc, gỉ sét,... giúp khung golf luôn bền đẹp và có tuổi thọ cao hơn.
 • Lớp bảo ôn bảo vệ khung golf chống ồn chống lục đàn hồi được làm bằng xốp màu đen là một sản phẩm cần thiết cho những người chơi golf. 

Lưới chắn bóng golf bằng sợi nhựa HDPE là một sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất từ những nguyên liệu cao cấp, có độ bền cao và tuổi thọ sử dụng lâu dài. Lưới được làm từ sợi nhựa HDPE, đây là một loại nhựa có độ bền cao, chống chịu được các tác động của thời tiết, không bị phai màu hay mục nát. Lưới có kích thước mắt lưới nhỏ, giúp ngăn chặn bóng golf không bị bay ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người tập luyện. Lưới chắn bóng golf bằng sợi nhựa HDPE là một sản phẩm cần thiết cho những người yêu thích chơi golf, giúp bạn luyện tập kỹ thuật và nâng cao thành tích của mình.

Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của lưới chắn bóng golf bằng sợi nhựa HDPE:

 • Được làm từ sợi nhựa HDPE, có độ bền cao, chống chịu được các tác động của thời tiết
 • Kích thước mắt lưới nhỏ, giúp ngăn chặn bóng golf không bị bay ra ngoài
 • Tuổi thọ sử dụng lâu dài, trên 10 năm
 • Giá thành hợp lý

Lưới chắn bóng golf bằng sợi nhựa HDPE là một sản phẩm chất lượng cao, có nhiều ưu điểm vượt trội, là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích chơi golf.

Bên cạnh đó sau tâm golf greengolf còn được trang bị thêm một lớp lưới chống sốc giảm lực đàn hồi khi tiếp xúc trực tiếp với bóng

Thảm Swing

kích thước 1m5 x 1m5, được làm từ chất liệu cỏ nhân tạo tốt nhất hiện nay, giống tới 95% cỏ thật, độ bền cao. Thảm có mút xốp dày 1,5cm giúp bám chắc mặt sàn và tạo độ chân thực khi chơi 

 

Giỏ chip xanh

Kích thước: 
Cả lưới: 52cm x 38cm x 68cm (Dài x Rộng x Cao)
Đường kính ống thép: 19mm
Đường kính lưới: 43cm
Trọng lượng: khoảng 2.5kg
Màu sắc: Xanh Đen

 

Thảm tập Put 1.2m x 2.5m

🔹 Với đế cao su EVA 20mm và cỏ gôn chất lượng cao 15mm, cùng với cỏ round viền dày lên đến 40mm, Thảm Putt 1.2x2.5m mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.

🔹 Kích thước 1.2x2.5m của sản phẩm cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm golf trong nhà hoặc ngoài trời.

 

Khay đựng bóng Cao Su 

Làm từ nguyên liệu cao su TBE mềm có khả năng chịu lực tốt, có độ bền cao 

Khay đựng bóng golf cao su về mẫu mã và kiểu dáng thiết kế thì nhỏ gọn đẹp. Chất liệu cao su TPE đúc mềm, đàn hồi tốt, có thể bị bẻ cong mà không bị biến dạng, bền bỉ với thời gian. Khay đựng bóng được làm từ chất liệu cao su tổng hợp siêu bền đẹp và chắc chắn. Giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Dễ dàng lấy bón và kiểm soát lượng bóng đánh ra

Khi luyện tập, khay đựng bóng giúp người chơi dễ dàng lấy bón và kiểm soát lượng bóng đánh ra để cân đối việc luyện tập. 

Đựng được 100 quả bóng

Khay có nhiều kích thước khác nhau nhưng xét thấy loại khay đựng 100 bóng trở lên là phù hợp và nhiều khách hàng lựa chọn nên GREEN GOLF tập trung phân phối dòng khay này. 

 

5. Hướng dẫn lắp đặt bộ khung

 • Video 3D hướng dẫn lắp đặt bộ khung 2,5x2,5x2,5


 

6. Phân biệt nhận dạng các loại khung kém chất lượng trên thị trường

Phân biệt khung tập golf kém chất lượng có thể dựa vào một số yếu tố sau đây:

 1. Kiểm tra chất liệu: Khung tập golf chất lượng cao làm từ hợp kim nhôm hoặc thép carbon, khung kém chất lượng có thể làm từ vật liệu kém bền.

 2. Xem sự hoàn thiện: Khung chất lượng cao có hoàn thiện tỉ mỉ, không có lỗi cạnh sắc, vết nứt, sơn bong tróc.

 3. Tìm hiểu thương hiệu: Chọn khung tập golf từ các thương hiệu uy tín, có quy trình kiểm tra chất lượng.

 4. Hãy cẩn trọng với giá rẻ quá mức: Sản phẩm kém chất lượng thường được bán với giá thấp hơn so với tiêu chuẩn.

 

7. Độ bền, bảo hành bộ khung

🇰🇷 Sản phẩm khung golf được thiết kế theo tiêu chuẩn Hàn Quốc giúp các golfer luyện tập swing, driver 1 cách dễ dàng và chủ động.

👉 Được làm từ thép mạ kẽm hoặc inox chống han rỉ oxy hóa 

Cam kết 1 đổi 1 trong 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất

✨ Bảo hành lên tới 5 năm
 

 

8. Cung cấp dịch vụ lắp đặt 63 tỉnh giá cực thấp 600.000 vnđ

GreenGolf Store là hệ thống bán hàng uy tín tại thị trường Việt Nam, chuyên cung cấp thiết bị Golf, thiết kế thi công sân Golf  trên toàn quốc. 

GreenGolf có đội ngũ nhân lực chất lượng cao chuyên thi công các sân golf tại 63 tỉnh thành Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị duy nhất đến thời điểm hiện tại cung cấp dịch vụ lắp đặt khung tập golf trên 63 tỉnh thành Việt Nam.

Chúng tôi có hệ thống cửa hàng Bắc, Trung, Nam khách hàng có thể lựa chọn địa điểm mua gần nhất. 

CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM

️⛳ Số 20 BT10 KĐT Vân Canh, Đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

️⛳ Số 15, Đường số 3, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

️⛳ Greengolfstorevn@gmail.com

️⛳ https://maxgolf.vn

📞 08.9999.0345/ 08.9999.0456

9. Tại sao chọn mua sản phẩm, dịch vụ tại GreenGolf 

Green Golf - Chúng tôi với sứ mệnh mang giá trị tốt nhất của bộ môn thể thao golf đến với người dân Việt Nam. Green Golf sẽ mở rộng hệ thống cửa hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam vào năm 2025. 

 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc và đã cung ứng ra thị trường trên 2000 bộ trên 63 tỉnh thành. 
 • Green Golf cung cấp sản phẩm về golf qua các cửa hàng trực tiếp tại các thành phố lớn. Greengolf là shop có số lượng kênh bán hàng lớn nhất đến thời điểm hiện tại: Facebook, Website, Shopee, Sendo, Lazada, Tiki
 • Các công đoạn, quá trình sản xuất đều được tính toán và kiểm tra kỹ lưỡng.
 • Là hệ thống cung cấp sản phẩm nhanh nhất Việt Nam với những sản phẩm chính hãng chất lượng tốt nhất. 
 • Quý khách hàng sẽ được mua sản phẩm với giá ưu đãi nhất đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

 

Hình ảnh 2 bộ khung 2,5x2,5x2,5 lắp cạnh nhau

10. Đánh giá của khách hàng

Sau đây là những hình ảnh video feedback thực thế của khách hàng gửi về greengolf

Hình ảnh thực thế khung thảm 2,5x2,5x2,5

 

Hình ảnh thực thế khung thảm 2,5x2,5x2,5

 

11. Liên hệ tư vấn 

Liên hệ với chúng tôi thông tin sau đây

Facebook: https://www.facebook.com/thicongsangolf.greengolf

Liên hệ

☎ SĐT: 0899990345/ 0899990456

🌎 Website: Maxgolf.vn

✉ Gmail: greengolf.com.vn

Địa chỉ:

🏤 ️ Số 20 BT10 KĐT Vân Canh, Đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

🏤 ️ Số 15, Đường số 3, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 

12. Xem thêm sản phẩm khác 

 

13. Xem thêm

* Khung tập golf 2.5x2.5x2.5

* Khung tập golf 2.5x2.5x1

* Khung tập golf 2x2x0.5

* Lều tập golf 2mx3m

* Combo tập golf đủ swing, put, chip 

Đánh giá sản phẩm
0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

Hãy là người đánh giá đầu tiên

Giờ Vàng Sale Shock

Kết thúc trong

18/08/2023 15:44:00

11,200,000 đ

12,500,000 đ
GreenGolf Cam Kết
 • 100% hàng chính hãng
  100% hàng chính hãng
 • Giao hàng toàn quốc
  Giao hàng toàn quốc
 • Dịch vụ tận tâm
  Dịch vụ tận tâm
 • Ưu đãi về giá
  Ưu đãi về giá
Ưu đãi khi thanh toán
 • Nhận mã giảm giá 5% cho sản phẩm tiếp theo khi khách hàng chụp ảnh cùng sản phẩm khi nhận hàng
  Nhận mã giảm giá 5% cho sản phẩm tiếp theo khi khách hàng chụp ảnh cùng sản phẩm khi nhận hàng
 • tặng 3 bóng tập golf
  tặng 3 bóng tập golf
Gọi đặt mua 08.9999.0345 (7:30 - 22:00)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm CBKL10
Xuất xứ Green Golf Store
Năm sản xuất 2023
Bảo hành  5 năm
Trọng lượng 38kg
Tính năng Giúp tập luyện hỗ trợ hoàn hảo cho bạn đánh được những cú swing tốt nhất.
Kích thước ( rộng - cao - sâu) Chiều rộng 2.5m x chiều cao 2.5m x chiều sâu 2.5m
Màu sắc

Khung: màu đen, thép mạ kẽm sơn tĩnh điện

Lưới: màu xanh tinh tế, sang trọng, lưới chuyên thi công sân tập golf

Thanh khung 

33 ống thép mạ kẽm được sơn tĩnh điện bên ngoài

( Gồm 22 thanh thép 1m 1 đầu, 7 thanh thép 0.5m 2 đầu)

Đoạn nối thanh khung 8
Chất liệu khung Mạ kẽm, mạ tĩnh điện. 
Chống oxi hóa 30 độ rất chắc chắn
Bộ lưới golf, lưới giảm chấn

Bộ lưới may viền 4 mặt xung quanh, có miếng dính chắc, bền. 

Lưới giảm chấn may viền kích thước 2.5mx2.5m tránh bóng bật lại người. 

Đường kính mắt lưới: 25 mm

Chất liệu: HDPE, gồm 30 sợi cước nhỏ kết xoắn lại.

Lưới cao cấp chuyên thi công sân tập golf lớn, lưới theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Bọc bảo vệ khung Bảo ôn phi 30 bọc bên ngoài thanh khung, hạn chế bóng va đập
Chất liệu bọc Mút xốp
Tháo lắp  Dễ dàng, có giấy hướng dẫn lắp đặt, video 3d, video thực tế lắp đặt
Tâm phát bóng chịu lực  1.5m x 1.5m
Thanh góc Phi 30 ống nối
Bao bì  Bao bì dày 2 lớp, dày 20mm, kích thước 110x30x50mm
Xem thêm các sản phẩm khác
Bình luận

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận.

Sản phẩm nổi bật